Szkolenie ciągłe - ustawiczne

StartZakres działalnościSzkolenie ciągłe - ustawiczne
Rozwiń

Szkolenie ciągłe farmaceutów

Zgodnie z art. 89e ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126 poz. 1381), farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni farmaceutycznej zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

1. Szkolenie ciągłe realizowane jest w pięcioletnim okresie edukacyjnym, w czasie którego farmaceuta powinien uzyskać co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów.
2. Farmaceuta odbywa szkolenie ciągłe w następujących formach:

 • kursy realizowane metodą wykładów lub internetowych programów edukacyjnych (1 pkt edukacyjny za każdą godz. trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 pkt edukacyjnych za cały kurs),
 • kursy odbywane w ramach specjalizacji (1 pkt edukacyjny za każdą godz. trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 pkt edukacyjnych za cały kurs oraz 30 pkt edukacyjnych za uzyskanie specjalizacji I stopnia lub tytułu specjalisty),
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej (5 pkt edukacyjnych),
 • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej (2 pkt edukacyjne),
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu (10 pkt edukacyjnych oraz 2 pkt za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 10 pkt edukacyjnych),
 • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (2 pkt edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 10 pkt edukacyjnych),
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej (50 pkt edukacyjnych),
 • samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor:
  - książki naukowej (50 pkt edukacyjnych),
  - książki popularnonaukowej (20 pkt edukacyjnych),
  - artykułu naukowego oryginalnego (15 pkt edukacyjnych),
  - artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce (10 pkt edukacyjnych),
  - artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych (5 pkt edukacyjnych.),
  - tłumaczenia książki lub artykułu (50% liczby pkt, o których mowa ww. odnośnikach),
  3. Farmaceuci, którzy ukończyli studia na kierunku farmacji i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego.

Aktualny wykaz wraz z terminarzem kursów na 2020 r. znajduje w dziale informacji: Oferowane kursy